महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची यादी (जातीवार लोकसंख्येसह)

महाराष्ट्र राज्यात एकूण 59 अनुसूचित जाती (Scheduled Caste/ SC) आहेत. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची यादी आणि 2011…