What is the Mahar population in Maharashtra?

The Mahar community is the second largest caste in Maharashtra, after the Marathas. According to the…

महाराष्ट्रात महार समाजाची लोकसंख्या किती? जनगणनेतून आकडेवारी समोर

महार ही महाराष्ट्रात मराठ्यांच्या खालोखाल दुसरी सर्वात मोठी जात आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात महारांची लोकसंख्या…